Τα έτη 1984-1987 λειτούργησε η Επιτροπή Brundtland (γνωστή και ως Παγκόσμια Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, WCED) με σκοπό να κατευθύνει τα έθνη στην  αειφόρο ανάπτυξη. Η επιτροπή δημοσιοποίησε τα αποτελέσματά της  το 1987 στην  επονομασθείσα Έκθεση Brundtland. Μέχρι σήμερα, η βιώσιμη ανάπτυξη έγινε μια σημαντική έννοια-κλειδί στο λεξιλόγιο των πολιτικών και των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας. Σύμφωνα με την Έκθεση ορίζεται η αειφόρος ανάπτυξη ως «η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες των σημερινών γενεών χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες». Όσο συνεχίζεται η αστικοποίηση, για να διασφαλιστεί η ωφέλεια από τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, η επιτυχής διαχείριση της ανάπτυξης γίνεται όλο και πιο απαιτητική.

Μέσα στο 2021  αναμένεται να εκδοθεί από τον οίκο  Elsevier    το πόνημα των Abdel-Mohsen O. Mohamed Evan K. Paleologos Fares M. Howari (eds.), με τίτλο  «Pollution Assessment for Sustainable Practices in Applied Sciences and Engineering»,  στο οποίο συμβάλλουμε με το Κεφάλαιο 12, C. Siriopoulos, A. Samitas, V. Dimitropoulos, A. Bourra and D. M. Alblooshi «Health economics of air pollution», σελ. 639-682. Στο Κεφάλαιο αυτό συζητείται η ατμοσφαιρική ρύπανση, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, καθώς και οι ανησυχίες για τα υψηλά οικονομικά και υγειονομικά αποτελέσματα, όπως παρουσιάζονται σε διεθνείς έρευνες των τελευταίων ετών.

Οι περισσότερες μελέτες σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση επικεντρώνονται στις αιτίες και τις επιπτώσεις της και έτσι οι γνώσεις μας για την ποιότητα του αέρα είναι επιδημιολογικά πλούσιες. Από την άλλη πλευρά, όμως, λίγες μελέτες διερευνούν το πώς εξελίσσονται οι ρύποι με την πάροδο του χρόνου και πώς οι αυτοί συσχετίζονται χωρικά μεταξύ των πόλεων. Με άλλα λόγια, «πώς η εμφάνιση περιβαλλοντικής ρύπανσης συσχετίζεται χρονικά και χωρικά». Αυτές οι πληροφορίες είναι σημαντικές για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, διότι ενημερώνουν για την εξέλιξη των ρύπων, και βοηθούν στον προσδιορισμό των βιομηχανικών περιοχών με ισχυρές δομές συσχέτισης ρύπων. Ακόμα, είναι χρήσιμα τα πορίσματα αυτά στον σχεδιασμό ενός δίκαιου και αποτελεσματικού φορολογικού πλαισίου ρύπων.

Στο επίπεδο αυτής της ανάλυσης χρησιμοποιούνται πολύ σύγχρονες τεχνικές (μεταξύ άλλων, δίκτυα, τεχνητή νοημοσύνη, θεωρία του χάους ). Για παράδειγμα, πρόσφατη μελέτη για περιοχές της Κίνας έδειξε, ότι μακροχρόνια παρατηρούνται υψηλοί συντελεστές συσχέτισης ρύπων μεταξύ των περισσότερων πόλεων (συστάδες) της Κίνας, η οποία είναι σύμφωνη με την τάση ότι ημέρες με υψηλούς ατμοσφαιρικούς ρύπους ακολουθούνται πάντα από άλλες ίδιας ποιότητας αέρα και αυτή η μακροχρόνια διάταξη της ατμοσφαιρικής ποιότητας παρατηρείται κοντά σε πόλεις με παρόμοια επίπεδα ανάπτυξης. Ίδια κατάσταση μακροχρόνιας μνήμης σειρών ρύπων παρατηρείται και σε περιοχές της Τουρκίας ,αλλά και της Ελλάδας.

Η βιαστική παγκοσμιοποίηση ,η ταχεία εκβιομηχάνιση πολλών χωρών  και η επακόλουθη υψηλή αύξηση του αστικού πληθυσμού έχουν προκαλέσει την τεράστια αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πολιτικές υγειονομικής περίθαλψης και περιορισμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης – ειδικά σε χώρες με χαμηλό εισόδημα όπου το ποσοστό αστικοποίησης είναι ταχύτερο – αποτελούν σημαντική ανησυχία, καθώς η αστικοποίηση φαίνεται να προκαλεί την υψηλότερη περιβαλλοντική ρύπανση . Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το ποσοστό εκτινάχθηκε από το 8% την περίοδο 2008-2013 σε 80% μετά το 2013 .

Ακόμα συζητείται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σύμφωνα με την προσέγγιση : ρυθμιστικό πλαίσιο επενδύσεις δίκαιη τιμολόγηση η οποία  στηρίζεται:

1). Σε ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με στόχο την ακριβή μέτρηση, τον υπολογισμό και την αξιολόγηση των επιπτώσεων  στην υγεία του πληθυσμού. Η παρακολούθηση πρέπει να είναι κεντρική και απαιτεί τη συνεργασία βιομηχανιών, κυβερνήσεων και κοινοτήτων,

2). Στη συμμόρφωση στους εκτελεστούς κανονισμούς και στους υφιστάμενους κανονισμούς,

3). Στη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων  σχετικών εμπειρικών ερευνών αναφορικά με το εξωτερικό κόστος στις αντίστοιχες επενδυτικές αποφάσεις και

4). Στην υλοποίηση επενδύσεων.

Είναι ενδιαφέρον να τονιστεί ότι ο Περιβαλλοντικός Αλφαβητισμός συντελεί σημαντικά στον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης περιλαμβάνοντας τη χρήση φόρων, την επιδότηση εναλλακτικών λύσεων και την αυστηροποίηση ενός ενεργού ρυθμιστικού πλαισίου.

 

. Συριόπουλος, Zayed University, College of Business, UAEKonstantins.Syriopoulos@zu.ac.ae
. Σάμιτας, Zayed University, College of Business, UAEAristeidis.Samitas@zu.ac.ae

Share this post on: