Δημοσιευμένα στον τύπο

Αν και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα παγκοσμίως για την ισότητα των φύλων, τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο να διανύσουμε ώστε να γεφυρωθεί πλήρως το έμφυλο χάσμα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση Global Gender Report (2021) του World Economic Forum, θα χρειασθούν 135,6 χρόνια για να φθάσει ο πλανήτης σε πλήρη ισότητα των δυο φύλων!

 3 Read more

Όπως επισημαίνουν διεθνείς μελέτες, η χρηματοοικονομική ενδυνάμωση των γυναικών (financial empowerment of women) είναι μοναδικής σπουδαιότητας για μια κοινωνία αφού, μεταξύ άλλων, προωθεί την ισότητα των δύο φύλων, την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Φυσικά ευνοεί πρώτα από όλα τις ίδιες τις γυναίκες, τις οικογένειές τους, και τις κοινωνίες στις οποίες διαμένουν.

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζουμε έξι απαραίτητα βήματα για τη χρηματοοικονομική ενδυνάμωση των γυναικών, η οποία δεν αφορά μόνο τις ίδιες, αλλά και τις επιχειρήσεις και τους φορείς πολιτικής.

 3 Read more

Η αρχή της ισότητας των φύλων, η οποία βασίζεται στους πυλώνες της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που απασχολούν τόσο τους διεθνείς οργανισμούς, όσο και τις σύγχρονες επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να την ενσωματώσουν έμπρακτα στην κουλτούρα και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει την ισότητα των φύλων ως την μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 3 Read more

Πολλές φορές, ακόμα και από ειδικούς, γίνεται σύγχυση στη χρήση των εννοιών του οικονομικού και του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, οι οποίες ναι μεν είναι αλληλένδετες και σχετίζονται με την κατανόηση και την διαχείριση των χρημάτων …είναι όμως διακριτές! Ενώ λοιπόν διαθέτουν κάποιες ομοιότητες, επικεντρώνονται σε διαφορετικές πτυχές των οικονομικών και των χρηματοοικονομικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Στο άρθρο αυτό γίνεται μια σύντομη ανάλυση των δύο αυτών εννοιών, με σκοπό να παρουσιαστεί η επιμέρους στόχευσή τους, καθώς επίσης και κάποιες από τις θεμελιώδεις διαφορές τους.

 3 Read more

Εισαγωγή

Η μείωση του έμφυλου μισθολογικού χάσματος, και γενικότερα των έμφυλων διακρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον, αποτελεί ένα μείζον θέμα στην ατζέντα κορυφαίων διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΗΕ και η ΕΕ.

Ο ΟΗΕ μάλιστα χαρακτηρίζει την ισότητα των δυο φύλων ως τη μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στην παγκόσμια προσπάθεια που συντελείται για την ενίσχυση της θέσης της γυναίκας στον εργασιακό χώρο, το UN Global Compact, σε συνεργασία με το UN Women, προχώρησε στον καθορισμό επτά κατευθυντήριων αρχών για την ενδυνάμωση των γυναικών (Women’s Empowerment Principles).

 3 Read more

Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ αντρών και γυναικών, καθυστερεί την πρόοδό τους και, μακροπρόθεσμα, τη χρηματοοικονομική τους ανεξαρτησία.

Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα πολιτικής στην παγκόσμια ατζέντα αποτελεί η μισθολογική απόκλιση των δύο φύλων.

Ως μισθολογική απόκλιση μεταξύ των δύο φύλων (gender pay gap) ορίζεται η διαφορά μεταξύ των μέσων ακαθάριστων, ωριαίων εισοδημάτων των εργαζόμενων αντρών και γυναικών.

Τυπικά, ο όρος αυτός καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα εννοιών, πέρα από τη μισθολογική διάκριση αυτή καθαυτή. Εμπερικλείει ένα μεγάλο αριθμό ανισοτήτων που βιώνουν σε καθημερινό επίπεδο οι γυναίκες, όσον αφορά στην εργασία, στην επαγγελματική τους ανέλιξη και στη λήψη ανταμοιβών για την αναγνώριση της εργασίας τους.

 6 Read more