Δημοσιευμένα στον τύπο

Το 2005, σε αντίθεση με το 2004, σχεδόν ολόκληρη η αγορά των μετοχικών Α/Κ εσωτερικού προσέφερε ικανοποιητικές αποδόσεις στους μεριδιούχους της, τονίζει ο Νικόλαος Δ. Φίλιππας, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως 28 Α/Κ ξεπέρασαν σε απόδοση τον Γενικό Δείκτη. Σε όρους συνδυασμένης απόδοσης, προσαρμοσμένης στον κίνδυνο, 42 Α/Κ ξεπέρασαν το Δείκτη. Αναλυτική παρουσίαση. Τα συμπεράσματα.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η πλειοψηφία των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού προσέφεραν ικανοποιητικές αποδόσεις στους μεριδιούχους τους, αναδεικνύοντας τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα τους.

 2 Read more

Η προβλεψιμότητα των αποδόσεων των μετοχικών τίτλων ή άλλων μορφών επενδύσεων έχει απασχολήσει εκτενώς τόσο την ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και τους επαγγελματίες της αγοράς. Στη χρηματοοικονομική επιστήμη υπάρχουν εναλλακτικές προσεγγίσεις στο θέμα αυτό.

 1 Read more

Οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που κυοφορούνται ή υλοποιούνται, ιδιαίτερα στον Δημόσιο τομέα φαίνεται να στηρίζονται θερμά από τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, διαπιστώνει ο κ. Νικόλαος Δ. Φίλιππας, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Οι 3 αναδιανομές εισοδημάτων που ”υπέστη” η Ελλάδα. Τρεις επιπλέον καθοριστικοί παράγοντες. Η πορεία των κρατικών χαρτιών μετά τις εκλογές του 2004.

Η ελληνική κοινωνία έχει βιώσει τα τελευταία 25 χρόνια τρεις τουλάχιστον σοβαρές αναδιανομές του εισοδήματός της. Στη δεκαετία του ’80, οι τότε κυβερνήσεις προχώρησαν σε ανεξέλεγκτο δανεισμό δημιουργώντας πρόσκαιρη ευημερία στις τότε γενεές, εις βάρος όμως των αντίστοιχων μελλοντικών.

 2 Read more

Οι θεωρητικοί της χρηματοοικονομικής έχουν αναπτύξει σημαντικά υποδείγματα πρόβλεψης της χρεοκοπίας των εισηγμένων στις χρηματιστηριακές αγορές εταιρειών. Ίσως το σημαντικότερο από αυτά είναι το κριτήριο Ζ, το οποίο αναπτύχθηκε το 1968 από τον καθηγητή Edward I. Αltman.

Το συγκεκριμένο κριτήριο είναι ένας γραμμικός συνδυασμός πέντε επιμέρους δεικτών, με διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής, τα οποία έχουν προσδιορισθεί εκ των προτέρων από τον καθηγητή Altman. Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους δείκτες είναι οι εξής: κεφάλαιο κίνησης/σύνολο ενεργητικού (X1), παρακρατούμενα κέρδη/ σύνολο ενεργητικού (X2), κέρδη προ φόρων και τόκων/σύνολο ενεργητικού (X3), χρηματιστηριακή αξία μετοχών/σύνολο υποχρεώσεων (X4) και πωλήσεις/σύνολο ενεργητικού (Χ5).

 Like Read more

Η ύπαρξη ή μη της επαναληπτικότητας της επίδοσης των διαχειριστών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα στον χώρο της χρηματοοικονομικής. Ο έλεγχος αυτός είναι ιδιαίτερης σπουδαιότητας, διότι μας επιτρέπει να ανακαλύψουμε τους καλούς διαχειριστές, οι οποίοι παραμένουν καλοί στην πορεία του χρόνου, και ταυτόχρονα να διαχωρίσουμε την ικανότητα από την τύχη. Επομένως, η πληροφορία αυτή θα έχει ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον, αφού οι επενδυτές θα μπορούν να αποφασίσουν εάν θα παραμείνουν σε ένα αποτυχημένο αμοιβαίο κεφάλαιο ή θα μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους σε ένα αντίστοιχο επιτυχημένο.

 1 Read more

Η πρόσφατη μεγάλης διάρκειας ύφεση στα κυριότερα χρηματιστήρια του κόσμου συνέπεσε σε ένα βαθμό με το εγχώριο κραχ, και ως εκ τούτου αποτέλεσε ένα πρώτης τάξεως άλλοθι για την κάλυψη των εγχώριων αδυναμιών της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με απόψεις ορισμένων φορέων της Κεφαλαιαγοράς, η πτώση του Χ.Α. οφείλεται στη διεθνοποίησή του. Μάλιστα πρόσφατα δημοσιοποιήθηκαν αποτελέσματα από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Χ.Α. που αφορούσαν τέλεια θετική συσχέτιση της πορείας του Χ.Α. με τέσσερα κύρια διεθνή Χρηματιστήρια.

Όμως τα στοιχεία αυτά προέρχονται από λανθασμένη μεθοδολογία και θα μπορούσαν να παραπλανήσουν το επενδυτικό κοινό.

Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να δείξει ότι η συμπεριφορά του Χ.Α. είναι ασύμμετρη ως προς την αντίστοιχη των κυριότερων διεθνών χρηματιστηρίων, αντανακλώντας τα ιδιαίτερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και των σφαλμάτων που διεπράχθησαν στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά τη συγκεκριμένη περίοδο.

 1 Read more