Σας παρουσιάζουμε διάφορες πηγές πληροφόρησης

Το πρώτο βιβλίο χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης στην Ευρώπη για παιδιά 10-12 ετών