Ομάδες ενδιαφέροντος

O χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός μας αφορά όλους

Ομάδες ενδιαφέροντος

Οι δράσεις του Ινστιτούτου εστιάζονται σε συγκεκριμένα τμήματα του πληθυσμού, όπως τη νέα μας γενιά, τους γονείς που μόλις απέκτησαν παιδιά, γυναίκες που βάσει διεθνών μελετών εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού αλλά και τους οικονομικούς μετανάστες που αντικειμενικά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα ένταξης.

Παιδιά

Στο σύγχρονο πολύπλοκο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, η δημιουργία μιας νέας γενιάς χρηματοοικονομικά ενημερωμένων και υπεύθυνων πολιτών αλλά και η εξασφάλιση της μελλοντικής τους ευημερίας, πρέπει να είναι προτεραιότητα τόσο του εκπαιδευτικού µας συστήματος, όσο και πρωτοβουλία του κάθε ενός από εµάς. Από μικρή ηλικία, τα παιδιά θα πρέπει σταδιακά να κατανοήσουν βασικές έννοιες όπως για παράδειγμα οι ανάγκες, οι επιθυμίες, τo χρήμα, η εργασία, η επιχειρηματικότητα, ο δανεισμός, ο προϋπολογισμός, η φιλανθρωπία η αποταμίευση κα. Η αποταμίευση μάλιστα ως έννοια έχει αποδειχθεί από διεθνείς μελέτες ότι μπορεί να εισαχθεί στην ζωή ενός παιδιού ακόμα και από την ηλικία των 4 ετών. Αν επιθυμούμε να διαμορφώσουμε αύριο μια νέα κοινωνία συνειδητοποιημένων και χρηματοοικονομικά εγγράμματων πολιτών η προσπάθειά μας πρέπει να ξεκινήσει σήμερα από τα παιδιά!

περισσότερα

Έφηβοι

Η προετοιμασία των εφήβων για μια επιτυχημένη και ευτυχισμένη ενήλικη ζωή, αφορά στην συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων τους, στο κτίσιμο των κατάλληλων ικανοτήτων και γνώσεων καθώς και στην προστασία τους από μελλοντικά χρηματοοικονομικά και άλλα λάθη, όπως η υπερχρέωση, οι λανθασμένες επενδυτικές επιλογές και η μυωπική αντίληψη του παγκοσμιοποιημένου επαγγελματικού περιβάλλοντος. Στην προσπάθεια αυτή, σημαντικοί παράγοντες είναι ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός, η ποιοτική εκπαίδευση και η διαρκής στόχευση προς ένα υψηλό επίπεδο χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, με σκοπό οι έφηβοι να γνωρίζουν από νωρίς θέματα όπως η επιχειρηματικότητα, η αποταμίευση, οι επενδύσεις, ο δανεισμός, η ασφάλιση και η φιλανθρωπία. Ως εκ τούτου οι έφηβοι θα πρέπει να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να μπορούν να κατανοούν τις καθημερινές αλλαγές οι οποίες επηρεάζουν και διαμορφώνουν το μέλλον τους, και να διαχειρίζονται σωστά τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής τους.

περισσότερα

Νέοι γονείς

Οι νέοι γονείς αλλά και όσοι προγραμματίζουν να δημιουργήσουν οικογένεια, θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν σωστές και υπεύθυνες αποφάσεις για το μέλλον της οικογένειάς τους. Επειδή πλέον το κόστος της ανατροφής ενός παιδιού έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, οι γονείς θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τους χρηματοοικονομικούς τους στόχους και να δημιουργήσουν έναν νέο οικογενειακό προϋπολογισμό, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις νέες συνθήκες. Θα πρέπει ενδεχομένως να εξετάσουν την αγορά ενός νέου σπιτιού (πρωτοβουλία η οποία κατά τον Νομπελίστα Οικονομολόγο Shiller αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές στην ζωή μας, αλλά και από τις πιο επικίνδυνες ταυτόχρονα ως επένδυση) ή ενός νέου μεγαλύτερου αυτοκινήτου. Επιπλέον στον οικογενειακό προγραμματισμό θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους νέες κατηγορίες δαπανών όπως πιθανά ιατρικά έξοδα, έξοδα ρουχισμού, εξοπλισμού, διατροφής και εκπαίδευσης του παιδιού τους. Θα πρέπει να υιοθετήσουν ένα νέο μοντέλο ζωής, αποφεύγοντας χρηματοοικονομικά λάθη, όπως αυτά της υπερχρέωσης, της έλλειψης ασφάλισης ή της πιθανής διακοπής της αποταμίευσης. Ο έγκαιρος και αποτελεσματικός χρηματοικονομικός προγραμματισμός για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών των παιδιών τους, θα τους επιτρέψει να προετοιμασθούν και οι ίδιοι καλύτερα για τα χρόνια της δικής τους συνταξιοδότησης.

περισσότερα

Γυναίκες

Σύμφωνα με τα ευρήματα διεθνών μελετών, τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις αναπτυγμένες χώρες, οι γυναίκες παρουσιάζουν χαμηλότερο επίπεδο χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων και αλφαβητισμού. Αυτό μπορεί να οφείλεται κυρίως στα κοινωνικά πρότυπα, στις υπαρκτές ανισότητες μεταξύ των φύλων οι οποίες αφορούν στην πρόσβαση, στην συμμετοχή στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην επιχειρηματικότητα και στο επίσημο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Παράλληλα οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής σε σχέση με τους άνδρες και μεγαλύτερες παύσεις στην εργασιακή τους σταδιοδρομία, λόγω εγκυμοσύνης και ανατροφής των παιδιών τους, με αρνητικό αντίκτυπο στην δυνατότητα για αποταμίευση και στην δημιουργία επαρκούς κεφαλαίου για την συνταξιοδότηση τους. Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι γυναίκες είναι αυτές που καθημερινά λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις στην κατανομή των χρηματοοικονομικών πόρων ενός νοικοκυριού και στην μετάδοση χρηματοοικονομικών γνώσεων και συμπεριφορών προς τα παιδιά τους, η κατάλληλη χρηματοοικονομική τους εκπαίδευση είναι σημαντική για τις ίδιες, για τα παιδιά τους και για ολόκληρη την κοινωνία. Εξειδικευμένες ανάγκες χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης εντοπίζονται ιδιαίτερα σε ευαίσθητες ομάδες γυναικών, όπως είναι οι λιγότερο μορφωμένες γυναίκες, οι νεαρές γυναίκες, οι χήρες, οι διαζευγμένες και οι γυναίκες με χαμηλό εισόδημα.

περισσότερα

Συνταξιούχοι

Καθώς το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται σταδιακά και όλοι οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, θα πρέπει από νωρίς να έχουν εξασφαλίσει με την συστηματική, μακροχρόνια αποταμίευση και τις κατάλληλες επενδύσεις, την σχετική επάρκεια των εισοδημάτων τους για την τρίτη φάση της ζωής τους. Οι σημερινοί αλλά και οι μελλοντικοί συνταξιούχοι καλούνται να ζήσουν σε μια εποχή σημαντικών δημογραφικών, θεσμικών και οικονομικών αλλαγών όπου τα παραδοσιακά συνταξιοδοτικά σχήματα και οι κρατικές παροχές υποχωρούν δραματικά. Στο μέλλον το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα θα προσφέρει λιγότερη προστασία και εξασφάλιση στους πολίτες και ως εκ τούτου, ένα μέρος των αποφάσεων για την ποιότητα της μελλοντικής ζωής τους καλούνται να το επωμιστούν οι ίδιοι από σήμερα. Είναι επιτακτική ανάγκη όλοι οι πολίτες από την προ – συνταξιοδοτική περίοδο της ζωής τους να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι και εκπαιδευμένοι για τα χρηματοοικονομικά δεδομένα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ώστε να λάβουν την κατάλληλη μέριμνα εγκαίρως και να δημιουργήσουν από νωρίς πρόσθετες, συμπληρωματικές πηγές προστασίας στους τομείς σύνταξης και υγείας, στοχεύοντας να δημιουργήσουν μια πιο ασφαλή και ποιοτική ζωή κατά την περίοδο που δεν θα εργάζονται.

περισσότερα

Μετανάστες

Οι μετανάστες καλούνται να ζήσουν, να εργαστούν και να αναθρέψουν την οικογένεια τους, σε μια νέα για αυτούς χώρα. Μια χώρα με άλλη γλώσσα, άλλα ήθη και έθιμα, άλλο τρόπο ζωής, με ένα συχνά πιο προηγμένο και πολύπλοκο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Καθημερινά αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια, όπως για παράδειγμα η έλλειψη απαραίτητων εγγράφων, η έλλειψη πιστωτικού ιστορικού, καθώς και συγκεκριμένες αντικειμενικές δυσκολίες όπως η κατανόηση της γλώσσας, οι στερεότυπες κοινωνικές αντιλήψεις, οι διαφορετικοί νόμοι, ο κίνδυνος απάτης κ.α. Οι μετανάστες, αποτελούν αναμφίβολα μια ιδιαίτερα ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Ως εκ τούτου για την ομαλή ένταξή τους απαιτείται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην χρηματοοικονομική τους εκπαίδευση από την πρώτη κιόλας στιγμή παρουσίας στην χώρα υποδοχής, με ειδική προσέγγιση και τα κατάλληλα γι αυτούς μέσα.

περισσότερα

Ρωτήστε μας!

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το Ινστιτούτο και τις πρωτοβουλίες του, τις δυνατότητες υποστήριξης και συνεργασίας.